Pravidlá ABC používanie reklamných služieb ABC Slovenského Hospodárstva s.r.o.

Tieto pravidlá používania reklamných služieb ABC Slovenského Hospodárstva s.r.o. (ďalej len Pravidlá ABC) upravujú práva a povinnosti:

ABC Slovenského Hospodárstva s.r.o.,
so sídlom: Znievska 10, Bratislava, PSČ 851 06, IČ: 44160011
ako poskytovateľa

a

registrovaného užívateľa/objednávateľa

pri poskytovaní reklamných služieb na webových stránkach spoločnosti ABC Slovenského Hospodárstva.

Pravidlá ABC sú záväzné obchodné podmienky pre poskytovanie služieb, ich odsúhlasením, pri registrácií do systému ABC Slovenského Hospodárstva (viď. kapitola 3.) alebo objednávkou platených služieb a uzavretím zmluvy, sa užívateľ/objednávateľ zaväzuje dodržiavať pravidlá tu stanovené.

 1. Reklamné služby ABC Slovenského Hospodárstva

  Sú poskytované prostredníctvom internetových stránok www.abc.cz, www.abcsk.sk, www.abceu.eu, www.abcpl.pl a ich podstránkami, prípadne ďalšími stránkami, ktoré sú z týchto odkazované alebo sa na ne odkazujú, ďalej len systém ABC.
  Týmito službami sa rozumejú:

  • Firemné prezentácie užívateľa/objednávateľa uverejnením ním zvolených firemných údajov v katalógu firiem
  • Dopyty - služba umožňujúca vkladanie a rozosielanie dopytov užívateľa/objednávateľa a prístup do katalógu dopytov
  • Ponuky - služba umožňujúca vkladanie a rozosielanie ponúk užívateľa/objednávateľa a prístup do katalógu ponúk
  • Servis – služba zaisťujúca vkladanie a zverejňovanie ponúk vytvorených poskytovateľom pre užívateľa/objednávateľa
  • Dopyty, ponuky e-mailom - služba umožňujúca užívateľovi/objednávateľovi dostávať vyžiadané informácie o zverejnených dopytoch a ponukách v systéme ABC prostredníctvom e-mailu.
  • TOP reklama – odkaz na firemnú prezentáciu alebo na konkrétnu ponuku umiestnenú na výnimočnom mieste systému ABC
  • E-shop – internetový obchod založený pre potreby užívateľa/objednávateľa v systéme ABC.

  Katalóg firiem
  Katalógom firiem sa rozumie súbor údajov uverejnených vo firemnej prezentácií jednotlivých užívateľov/objednávateľov poskytnutých pri registrácií alebo v priebehu trvania zmluvného vzťahu, ktoré sú verejne prístupné pre ostatných užívateľov/objednávateľov. Je členený na odbory činností a v rámci odborov na pododbory činností. V katalógu firiem je možné vyhľadávať podľa týchto oborov a pododborov a ďalej podľa kľúčových slov a regiónu.

  Katalóg dopytov / ponúk
  Katalógom dopytov/ponúk sa rozumie prehľad dopytov (ponúk) vložených jednotlivými užívateľmi/objednávateľmi do systému ABC, ktoré sú verejne prístupné pre ostatných užívateľov/objednávateľov. V katalógu dopytov/ponúk je možné vyhľadávať podľa odborov a pododborov katalógu a kľúčových slov.

 2. Detailný popis reklamných služieb ABC Slovenského Hospodárstva

  1. Firemné prezentácie

   Firemnou prezentáciou sa rozumie zobrazenie údajov o užívateľovi/objednávateľovi – podnikateľskom subjektu. Je umiestnená v katalógu firiem v pododboroch, do ktorých vzhľadom k činnosti subjektu patrí. Môže obsahovať informácie, ktoré:

   • užívateľ/objednávateľ uvedie pri registrácií do systému ABC, alebo
   • užívateľ/objednávateľ uvedie prostredníctvom účtu Moje ABC kedykoľvek v priebehu zobrazenia firemnej prezentácie, alebo
   • užívateľ/objednávateľ poskytne poskytovateľovi v elektronickej forme (logo, fotografie…) v priebehu zobrazenia firemnej prezentácie, alebo
   • boli doplnené administrátormi ABC Slovenského Hospodárstva tak, aby boli v súlade s verejnými registrami obchodných subjektov (Obchodný register, ARES - Administratívny register ekonomických subjektov), alebo aby boli v súlade s informáciami, ktoré o sebe užívateľ/objednávateľ prostredníctvom internetu a iných zdrojov sám zverejňuje, alebo
   • boli inak zmluvne dohodnuté

   Rozsah firemnej prezentácie je tvorený zobrazením jednotlivých častí prezentácie:

   1. Uverejnenie údajov na www.abc.cz – zobrazenie firemnej prezentácie v katalógu firiem na adrese www.abc.cz.
   2. Uverejnenie údajov na www.abcsk.sk – zobrazenie firemnej prezentácie v katalógu firiem na adrese www.abcsk.sk.
   3. Uverejnenie údajov na www.abceu.eu – zobrazenie firemnej prezentácie v katalógu firiem na adrese www.abceu.eu.
   4. Uverejnenie údajov na www.abcpl.pl – zobrazenie firemnej prezentácie v katalógu firiem na adrese www.abcpl.pl.
   5. Výrobky / činnosti a kľúčové slová – uvedenie určitého počtu výrobkov alebo činností (firemných produktov). Výrobok alebo činnosť musí byť dostatočne presne špecifikovaný a musí súvisieť s odborom činnosti užívateľa/objednávateľa. Názov výrobku alebo činnosti môže obsahovať maximálne 50 znakov a popis maximálne 150 alebo 250 znakov (podľa typu užívateľa/objednávateľa, bod 3.1). Ku každému výrobku/činnosti je možné uviesť kľúčové slovo (alebo súvetie maximálne z 3 slov), podľa ktorého taktiež dochádza k vyhľadaniu výrobku alebo činnosti. *
   6. Interaktívny odkaz na e-mail a www – odkazy na e-mail a www stránky uvedené v prezentácií aktívne odkazujú na vytvorenie e-mailovej správy pre užívateľa/objednávateľa alebo umožňujú prechod na firemné www stránky užívateľa/objednávateľa. *
   7. Základný popis – stručná informácia o užívateľovi/objednávateľovi zobrazená súčasne v prehľade firiem v katalógu firiem. Môže obsahovať maximálne 250 alebo 500 znakov (podľa typu užívateľa/objednávateľa, bod 3.1) a musí sa jednať o súvislý text. Nesmie obsahovať interaktívne odkazy. *
   8. Profil firmy – podrobný popis podnikateľského subjektu. Môže obsahovať maximálne 500 znakov a nesmie obsahovať interaktívne odkazy a obrázky. *
   9. Firemné logo - umiestenie firemného loga užívateľa/objednávateľa (formát gif, rozmer 150x75pixel/72dpi pre normálne zobrazenie a 238x119pixel/72dpi pre detailné zobrazenie).
   10. Záhlavie a vzhľad prezentácie – služba umožňuje zmenu základného farebného vzhľadu a vzhľadu záhlavia stránky podľa individuálnych požiadaviek užívateľa/objednávateľa (formát jpg alebo png, maximálna veľkosť 100kB, rozmer 959x200pixel). *
   11. Foto v prezentácií firmy – fotografia zobrazená vo firemnej prezentácií. Fotografia nesmie zobrazovať firemné logo (formát jpg, rozmer 153x104pixel/72dpi pre normálne zobrazenie a 506x340pixel/72dpi pre detailné zobrazenie).

   * Túto časť firemnej prezentácie si užívateľ/objednávateľ spravuje samostatne prostredníctvom účtu Moje ABC. Údaje sú zverejnené do 48 hodín v pracovné dni.

  2. Dopyty

   Služba Dopyty umožňuje:

   1. vkladanie a zverejnenie vlastných dopytov užívateľa/objednávateľa do systému po splnení týchto podmienok:
     • dopyty musia byť zaradené v katalógu do tých pododborov, do ktorých vzhľadom k dopytovanému predmetu patrí. Pokiaľ nie je, pri vkladaní dopytu užívateľom/objednávateľom, toto zaradenie vykonané správne alebo je nepresné, poskytovateľ si vyhradzuje právo toto zaradenie zmeniť. Užívateľ/objednávateľ sa zaväzuje zaraďovať dopyty do tých odborov a pododborov, kde obsahovo patrí. Je možné zaradenie maximálne do 4 pododborov v katalógu
     • cena dopytovaného tovaru alebo služieb musí byť minimálne 40€
     • obsahom dopytu nesmie byť ponúkanie tovaru alebo služieb a to ani sprostredkované
     • text dopytu nesmie obsahovať kontaktné údaje
     • súčasťou dopytu môže byť obrázok alebo príloha v podporovaných formátoch, ktorý nesmie obsahovať logo alebo kontaktné údaje
     • dopyty užívateľa/objednávateľa nesmú obsahovať obdobné informácie ako iný jeho aktuálne zverejnený dopyt v katalógu dopytov
     • dopyty užívateľa/objednávateľa nesmú byť v rozpore s týmito Pravidlami ABC a právnymi predpismi
     • v prípade splnenia uvedených podmienok je dopyt zverejnený do 48 hodín v pracovné dni
    • rozosielanie zverejnených dopytov prostredníctvom e-mailu do 24 hodín od zverejnenia dopytu na e-mailové adresy tých užívateľov/objednávateľov, ktorí majú záujem o informácie z daného pododboru katalógu dopytov
    • prístup do katalógu dopytov a možnosť vyhľadávania dopytov iných užívateľov/objednávateľov
    • prístup ku kontaktným údajom uvedených pri dopytoch iných užívateľov/objednávateľov po 21 dňoch od dátumu uverejnenia dopytu
   2. Kontakty k dopytom – služba, ktorá umožňuje prístup ku kontaktným údajom uvedených v dopytoch iných užívateľov/objednávateľov ihneď a kedykoľvek po uverejnení dopytu.
  3. Ponuky

   Služba Ponuky umožňuje:

   1. prístup do katalógu ponúk a možnosť vyhľadávania ponúk iných užívateľov/objednávateľov
   2. vkladanie vlastných ponúk užívateľa/objednávateľa do systému po splnení týchto podmienok:
    • ponuka musí byť zaradená v katalógu do tých pododborov, do ktorých vzhľadom k ponúkanému predmetu patrí. Pokiaľ nie je, pri vkladaní ponuky užívateľom/objednávateľom, toto zaradenie vykonané správne alebo je nepresné, poskytovateľ si vyhradzuje právo toto zaradenie zmeniť. Užívateľ/objednávateľ sa zaväzuje zaraďovať ponuky do tých pododborov, kde obsahovo patrí. Je možné zaradenie maximálne do 4 pododborov v katalógu.
    • súčasťou ponuky môže byť obrázok alebo príloha v podporovaných formátoch
    • ponuka užívateľa/objednávateľa nesmie obsahovať obdobné informácie ako iná jeho aktuálne zverejnená ponuka v katalógu ponúk
    • ponuka nesmie byť v rozpore s týmito Pravidlami ABC a právnymi predpismi
    • nesmú byť zverejňované ponuky sprostredkované pre tretiu osobu
    • minimálna doba zverejnenia ponuky sú 3 týždne
    • užívateľ/objednávateľ môže za jednu firmu (podnikateľský subjekt) vložiť maximálne 5 ponúk s rovnakým dátumom „Platnosť od“
    • v prípade splnenia uvedených podmienok je ponuka zverejnená do 48 hodín v pracovné dni
   3. rozoslanie zverejnenej ponuky prostredníctvom e-mailu do 24 hodín od zverejnenia ponuky na e-mailové adresy tých užívateľov/objednávateľov, ktorí majú záujem o informácie z daného pododboru katalógu ponúk
  4. Servis

   Služba, ktorá zabezpečuje vkladanie a zverejňovanie ponúk vytvorených poskytovateľom pre užívateľa/objednávateľa. Informácie potrebné pre ich tvorbu sú získané prostredníctvom individuálnych jednaní s užívateľom/objednávateľom alebo z informácií, ktoré o predmetu ponuky užívateľ/objednávateľ prostredníctvom internetu a iných zdrojov sám zverejňuje. Podľa počtu zverejnených ponúk je služba poskytovaná vo variante:

   1. Servis … vytvorenie 9 unikátnych ponúk. Tieto ponuky sú nepretržite zverejnené a raz za 21 dní rozoslané prostredníctvom e-mailu na e-mailové adresy tých užívateľov/objednávateľov, ktorí majú záujem o informácie z daného pododboru katalógu ponúk.
   2. Optimum servis … vytvorenie 15 unikátnych ponúk. Tieto ponuky sú nepretržite zverejnené a raz za 21 dní rozoslané prostredníctvom e-mailu na e-mailové adresy tých užívateľov/objednávateľov, ktorí majú záujem o informácie z daného pododboru katalógu ponúk.
   3. Full servis … vytvorenie 21 unikátnych ponúk. Tieto ponuky sú nepretržite zverejnené a raz za 21 dní rozoslané prostredníctvom e-mailu na e-mailové adresy tých užívateľov/objednávateľov, ktorí majú záujem o informácie z daného pododboru katalógu ponúk.
  5. Dopyty, ponuky e-mailom

   Ide o službu, ktorá zabezpečuje zasielanie dopytov a ponúk z vybraných pododborov katalógu dopytov a ponúk do e-mailovej pošty užívateľa/objednávateľa. Nastavenie tejto služby je možné vykonať pri registrácií do systému ABC Slovenského Hospodárstva, alebo následne kedykoľvek po prihlásení do účtu Moje ABC. Súčasťou tohto nastavenia je súhlas užívateľa/objednávateľa so zasielaním dopytov a ponúk.

  6. TOP reklama

   Prostredníctvom TOP reklamy môže užívateľ/objednávateľ viac zviditeľniť svoju firemnú prezentáciu alebo svoju ponuku na dohodnutú dobu. Presný dátum začiatku a ukončenia zobrazovania reklamy je dohodnutý medzi poskytovateľom a užívateľom/objednávateľom individuálne podľa obsadenosti jednotlivých reklamných pozícií. Podľa umiestenia a zacielenia sa TOP reklama delí na:

   1. TOP spoločnosť (v katalógu firiem) - ide o odkaz na firemnú prezentáciu vo forme obrázku zobrazujúceho firemné logo a názov firmy (subjektu). Je umiestený v katalógu firiem, po výbere konkrétneho odboru, v sekcií „ABC odporúča“. Je k dispozícií až 8 pozícií pre túto reklamu (1reklama = 1pozícia). V jednom okamihu sú viditeľné 4 pozície a automaticky dochádza k striedaniu so skrytými pozíciami každých 5 sekúnd.
   2. TOP odborová ponuka (v katalógu ponúk) - ide o odkaz na detail ponuky. Je vo forme obrázku zobrazujúceho predmet a názov ponuky, ktorý je umiestený v katalógu ponúk, po výbere konkrétneho odboru, v sekcií „ABC odporúča“. Je k dispozícií až 8 pozícií pre túto reklamu (1reklama = 1pozícia). V jednom okamihu sú viditeľné 4 pozície a automaticky dochádza k striedaniu so skrytými pozíciami každých 5 sekúnd.
   3. TOP ponuka (na hlavnej stránke) - ide o odkaz na detail ponuky, ktorý je vo forme obrázku zobrazujúceho predmet a názov ponuky. Je umiestený na hlavnej stránke (home page) systému ABC. Je k dispozícií až 10 pozícií pre tuto reklamu (1reklama = 1pozícia). V jednom okamihu je viditeľných 5 pozícií a automaticky dochádza k striedaniu so skrytými pozíciami každých 5 sekúnd.
  7. E-shop

   Služba E-shop poskytuje užívateľovi/objednávateľovi prostredie na prevádzkovanie elektronického obchodu. Elektronický obchod je možné prevádzkovať na predvolenej URL adrese, ktorá je k dispozícií od poskytovateľa, alebo je možné na stránky e-shopu odkazovať z inej URL adresy, ktorú si užívateľ/objednávateľ určí. Nastavenie domény, ktorá je obsadená v tejto určenej URL adrese vykonáva užívateľ/objednávateľ sám. Priradenie tejto URL adresy príslušnému e-shopu vykoná na základe požiadavky užívateľa/objednávateľa administrátor poskytovateľa.
   V rámci tejto služby má užívateľ/objednávateľ k dispozícií všetky potrebné nástroje pre administráciu a prevádzku poskytnutého e-shopu v zmysle jeho používania k účelu, na ktorý je určený. Poskytovateľ za túto prevádzku nijako nezodpovedá. Podľa počtu položiek tovaru sa služba e-shop delí na:

   1. obmedzený počet položiek – e-shop je možné naplniť len do stanoveného počtu položiek tovaru.
   2. neobmedzený počet položiek – e-shop nemá žiadne obmedzenia na počet položiek, ktorými je naplnený.
 3. Registrácia

  Registrácia do systému ABC je proces, pri ktorom užívateľ zadá informácie, ktoré sú systémom ABC požadované a zvolí si užívateľské meno, ktoré následne používa na prihlásenie do účtu Moje ABC. Po dokončení procesu registrácie je užívateľovi automaticky odoslané heslo na e-mailovou adresu, ktorú uviedol pri registrácií. Kombináciu zvoleného užívateľského mena a tohto hesla používa užívateľ k prístupu do účtu Moje ABC. Prostredníctvom tohto účtu užívateľ vykonáva administráciu služieb a získava o nich štatistické informácie. Zároveň si môže v tomto účtu prístupové heslo zmeniť.
  Registrovať sa môže len užívateľ - podnikateľ (fyzická alebo právnická osoba) v zmysle platných právnych predpisov. Jedným z povinných údajov, ktorý musí užívateľ pri registrácií zadať je IČ.

  Registrovaní užívatelia sa zaväzujú dodržiavať tieto Pravidlá ABC.

  Registráciou sa rozumie uvedenie všetkých povinných registračných údajov v súlade so skutočnosťou:

  • Nepovinné údaje vyplnené byť nemusia, nesmú však byť vyplnené v rozpore so skutočnosťou.
  • Registrovaný užívateľ je povinný v prípade zmeny akýchkoľvek registračných údajov opraviť tieto dáta do 30-tich dní od okamihu, kedy zmena nastala.
  • V prípade, že poskytovateľ pri registrácií, alebo kedykoľvek v priebehu užívania služieb poskytovateľa užívateľom, zistí rozpor registračných údajov so skutočnosťou, upozorní na túto skutočnosť užívateľa a ten je povinný tento nedostatok odstrániť do 10-tich dní odo dňa upozornenia poskytovateľom.
  • Ak užívateľ tento nedostatok v primeranej lehote neodstráni, má poskytovateľ právo registráciu zrušiť a nezverejniť nič zo záznamu tohto užívateľa.
  • Registráciou užívateľ súhlasí so zaradením ním uvedených kontaktných údajov do databázy obchodných kontaktov ABC Slovenského Hospodárstva s.r.o. Tieto údaje slúžia na riadne plnenie poskytovateľa podľa týchto pravidiel a internú potrebu poskytovateľa. Elektronická adresa užívateľa môže byť použitá len pre potrebu šírenia obchodných oznámení týkajúcich sa obdobných služieb poskytovateľa.
  1. Typy Registrovaných užívateľov

   1. Zdarma registrovaný užívateľ

    Zdarma registrovaný užívateľ je taký užívateľ, ktorý sa zdarma riadne zaregistruje do systému. Služby systému ABC Slovenského Hospodárstva, ktoré má zdarma registrovaný užívateľ od okamihu registrácie k dispozícií:

    • Dopyty podľa bodu 2.2.1.
    • Ponuky podľa bodu 2.3.1.
    • Dopyty, ponuky e-mailom podľa bodu 2.5.

    Zdarma registrovaný užívateľ získava službu Firemná prezentácia v tomto rozsahu:

    • Uverejnenie údajov na www.abc.cz podľa bodu 2.1.1 pre podnikateľské subjekty so sídlom v Českej Republike
    • Uverejnenie údajov na www.abcsk.sk podľa bodu 2.1.2 pre podnikateľské subjekty so sídlom v Slovenskej Republike
    • Uverejnenie údajov na www.abceu.eu podľa bodu 2.1.3 pre podnikateľské subjekty so sídlom mimo Českej Republiky, Slovenskej Republiky a Poľska
    • Uverejnenie údajov na www.abcpl.pl podľa bodu 2.1.4 pre podnikateľské subjekty so sídlom v Poľsku
    • Výrobky / činnosti a kľúčové slová podľa bodu 2.1.5 v počte 3 výrobkov alebo činností (každý max. do veľkosti 250 znakov) a žiadneho kľúčového slova
    • Základný popis podľa bodu 2.1.7.
   2. Registrovaný užívateľ/objednávateľ - Člen ABC Slovenského Hospodárstva

    Registrovaným užívateľom/objednávateľom - Členom ABC Slovenského Hospodárstva (ďalej len Člen ABC) sa stáva užívateľ/objednávateľ, ktorý uzavrel s poskytovateľom zmluvu o poskytovaní platených služieb. Pokiaľ objednávateľ nevykonal predchádzajúcu registráciu zdarma, je objednávateľ registrovaný do systému poskytovateľom po uzavretí písomnej zmluvy o poskytovaní služieb.
    Člen ABC má k dispozícií od okamihu registrácie rovnaké služby systému ABC ako Zdarma registrovaný užívateľ a navyše má k dispozícií také služby a v takom rozsahu, aké sú špecifikované zmluvou, uzavretou s poskytovateľom. Zobrazenie jeho firemnej prezentácie je vo forme „mikrostránky“ (zobrazenie imitujúce samostatnú www stránku).

  2. Doba trvania registrácie a spôsoby ukončenia registráciee

   1. Registrácia zdarma trvá po dobu neurčitú. Túto registráciu môže zdarma registrovaný užívateľ ukončiť kedykoľvek prostredníctvom ovládacieho prvku Zrušenie registrácie prostredníctvom účtu Moje ABC. Registrovaný užívateľ/objednávateľ - Člen ABC Slovenského Hospodárstva nemôže registráciu ukončiť po dobu trvania zmluvného vzťahu podľa zmluvy o poskytovaní platených služieb.
   2. Poskytovateľ môže registráciu ukončiť za porušovanie podmienok zmluvného dojednania, ktorým sa rozumie porušovanie týchto Pravidiel ABC alebo porušovanie Obchodných podmienok zmluvy o poskytovaní služieb, alebo ak bola registrácia založená za účelom páchania trestnej činnosti alebo činnosti, ktorá je v rozpore s obecne uznávanými etickými a morálnymi pravidlami spoločnosti.
   3. Po ukončení registrácie si poskytovateľ vyhradzuje právo uchovávať v systéme údaje, ktoré boli súčasťou firemnej prezentácie.
 4. Práva a povinnosti užívateľa/objednávateľa

  1. Užívateľ/objednávateľ týmto výslovne prehlasuje, že obsah získanej ponuky/dopytu neposkytne tretím osobám, a to predovšetkým osobám, ktoré predmetom svojho podnikania sú alebo by mohli byť v priamom súťažnom vzťahu k poskytovateľovi. Užívateľ/objednávateľ sa týmto zaväzuje vynaložiť primerané úsilie, aby osoby, ktoré sú alebo by mohli byť konkurenciou poskytovateľovi, nemohli využiť alebo získať dáta, informácie, know-how poskytovateľa.

  2. Ak užívateľ/objednávateľ poruší vyššie uvedenú povinnosť, je poskytovateľ oprávnený od neho požadovať zmluvnú pokutu vo výške 4 000€ a náhradu vzniknutej škody.

  3. Užívateľ/objednávateľ týmto súhlasí s tým, že poskytovateľ bude zasielať užívateľovi/objednávateľovi e-mailové správy v súvislosti s poskytovanou službou (napr. mesačné štatistiky), správy obsahujúce informácie o novinkách, ktoré ponúkajú ostatné služby prevádzkované poskytovateľom, marketingové oznámenia a informácie o produktoch jeho partnerov, apod.

 5. Ochrana poskytovaných údajov

  1. Užívateľ/objednávateľ súhlasí s tým, aby jeho osobné údaje alebo osobné údaje osôb s ním spojených, ktoré poskytol k uverejneniu, boli spracované poskytovateľom a s ich uverejnením v systéme ABC. Ak sú takto poskytované údaje tretích osôb, užívateľ/objednávateľ prehlasuje, že súhlas s nakladaním s osobnými údajmi bol týmito osobami udelený.

  2. Užívateľ/objednávateľ nie je oprávnený odoprieť svoj súhlas s poskytnutím, spracovaním a uverejnením osobných údajov, pokiaľ tieto údaje sú verejne prístupné napr. z iných verejných registrov a databáz. Odoprenie takéhoto súhlasu Členom ABC nie dôvodom k vráteniu ceny služby za obdobie, po ktorom bol takýto súhlas odoprený, aj pokiaľ je tým plnenie zo strany poskytovateľa znemožnené.

  3. Užívateľ/objednávateľ týmto potvrdzuje, že všetky údaje takto poskytované sú pravdivé.

 6. Záverečné ustanovenie

  1. Užívateľ/objednávateľ a poskytovateľ sa zaväzujú dodržiavať tieto Pravidlá ABC od okamihu registrácie.

  2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Pravidiel ABC, a to i bez predchádzajúceho upozornenia. Akékoľvek zmeny sú voči objednávateľovi/užívateľovi účinné od okamihu ich zverejnenia na www.abcsk.sk.