Podmienky zverejnenia dopytu

Nasledujúci text je zmluvnou dohodou, a jej odsúhlasením pri registrácii sa užívateľ nižšie uvedených služieb zaväzuje dodržiavať pravidlá v nej stanovené.

1. Predmet služby

Zadávať dopyty na trhovisku //www.abcsk.sk a www.abc.cz môže podnikateľský subjekt, (tj. podnikateľ fyzická alebo právnická osoba v zmysle platných právnych predpisov) alebo súkromná osoba. Táto služba umožňuje dopytujúcemu rýchlo, efektívne a ľahko osloviť relevantných dodávateľov a získať tak od nich ponuky na výber.

2. Podmienky zadania dopytu

Podmienky zadania dopytu:

 • dopyte musia byť riadne vyplnené kontaktné údaje a predmet dopytu musí byť vyplnený s maximálnou zodpovednosťou.
 • dopyt aj kontaktné údaje musia byť zadané pravdivo
 • prvotným záujmom dopytujúceho musí byť nájdenie vhodného dodávateľa na spoluprácu. Služba nesmie byť zneužitá na monitoring trhu alebo na iné negatívne účely.
 • zmysel dopytu nesmie byť skrytý za účelom ponuky a propagácie vlastného tovaru a služieb
 • dopytujúci súhlasí s uvedením svojich kontaktných údajov na webových stránkach prevádzkovateľa siete.

 

Zakázané je zverejňovať najmä dopyty, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi, a to predovšetkým:

 • založené na podprahovom vnímaní (tak aby dopyt využíval zmyslové vnímanie, ktoré ovplyvňuje pamäť človeka bez toho, aby si to uvedomil),
 • dopyt spĺňal znaky reklamy klamlivej,
 • dopyt spĺňal znaky reklamy skrytej. Takou reklamou sa rozumie najmä reklama, pri ktorej je obtiažne rozlíšiť, či sa jedná o reklamu, hlavne preto, že nie je ako reklama označená,
 • nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi, ďalej nesmie obsahovať akúkoľvek diskrimináciu z dôvodov rasy, pohlavia, národnosti alebo sociálneho pôvodu alebo urážať náboženské alebo národnostné cítenie, ohrozovať všeobecne neprijateľným spôsobom mravnosť, znižovať ľudskú dôstojnosť, obsahovať prvky pornografie, násilia alebo prvky využívajúce motív strachu, nesmie napádať politické presvedčenie;
 • nesmie podporovať správanie poškodzujúce zdravie alebo ohrozujúce bezpečnosť osôb alebo majetku, ako aj konanie poškodzujúce záujmy na ochranu životného prostredia,
 • dopyt nesmie v obsahu zahŕňať priame kontaktné údaje alebo internetový odkaz,
 • dopyty sa nesmú duplikovať, nemožno vložiť dopyt viackrát s rovnakým obsahom i pozmeneným, avšak na rovnaký produkt alebo službu od jedného klienta.

 

V prípade, že užívateľ vloží dopyt do systému prevádzkovateľa, ktorý bude v rozpore s platnými právnymi predpismi a prevádzkovateľovi by v dôsledku tohto konania užívateľa hrozil postih štátnych orgánov alebo by mu týmto konaním vznikla škoda, je užívateľ povinný nahradiť takto vzniknutú škodu vrátane ušlého zisku. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nevhodné či duplicitné dopyty neuverejniť, prípadne upraviť (napr. pri chybnom zaradení dopytu užívateľom do odvetvového indexu, má právo tento dopyt preradiť do odvetvia, do ktorého logicky patrí). Dopyty v rozpore so zákonom č. 147/2001 Z.z. nebudú uverejnené.

 

3. Ochrana osobných údajov

Užívateľ zadaním dopytu do systému na základe zákona č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov potvrdzuje, že súhlasí s použitím údajov uvedených v dopyte, v súlade s účelom „Služieb trhoviska ABC“. Tento súhlas udeľuje na dobu, pokiaľ nebude dopyt z trhoviska zmazaný. Užívateľ môže kedykoľvek požiadať o zmazanie zadaného dopytu. Poskytnuté údaje budú prevádzkovateľom použité len v súlade s účelom služby a budú sprístupnené užívateľom ABC. Užívateľ týmto potvrdzuje, že všetky údaje takto poskytnuté, sú pravdivé.

 

4. Práva a povinnosti poskytovateľa služby

Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať osobné dáta užívateľov, ktoré systém uchováva, žiadnej tretej osobe s výnimkou oficiálnych žiadostí Polície SR a štátnych orgánov oprávnených na vyžiadanie daných informácii v súlade s právnymi predpismi. Všetky dáta, uchovávané v schránke registrovaného užívateľa, sú považované za jeho súkromné a vzťahuje sa na nich ochrana podľa predpisov o telekomunikačnom tajomstve a pod.). Poskytovateľ služby garantuje odoslanie dopytu zdarma do max. 2 pracovných dní od zadania dopytu na trhovisku a vyhradzuje si právo osloviť dopytujúceho za účelom ponúknutia svojej reklamnej služby alebo služby svojho partnera.

 

Podmienky zverejnenia dopytu

 

Nasledujúci text je zmluvnou dohodou, a jej odsúhlasením pri registrácii sa užívateľ nižšie uvedených služieb zaväzuje dodržiavať pravidlá v nej stanovené.

1. Predmet služby

Zadávať dopyty na trhovisku //www.abcsk.sk a www.abc.cz môže podnikateľský subjekt, (tj. podnikateľ fyzická alebo právnická osoba v zmysle platných právnych predpisov) alebo súkromná osoba. Táto služba umožňuje dopytujúcemu rýchlo, efektívne a ľahko osloviť relevantných dodávateľov a získať tak od nich ponuky na výber.

2. Podmienky zadania dopytu

Podmienky zadania dopytu:

 • dopyte musia byť riadne vyplnené kontaktné údaje a predmet dopytu musí byť vyplnený s maximálnou zodpovednosťou.
 • dopyt aj kontaktné údaje musia byť zadané pravdivo
 • prvotným záujmom dopytujúceho musí byť nájdenie vhodného dodávateľa na spoluprácu. Služba nesmie byť zneužitá na monitoring trhu alebo na iné negatívne účely.
 • zmysel dopytu nesmie byť skrytý za účelom ponuky a propagácie vlastného tovaru a služieb
 • dopytujúci súhlasí s uvedením svojich kontaktných údajov na webových stránkach prevádzkovateľa siete.

 

Zakázané je zverejňovať najmä dopyty, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi, a to predovšetkým:

 • založené na podprahovom vnímaní (tak aby dopyt využíval zmyslové vnímanie, ktoré ovplyvňuje pamäť človeka bez toho, aby si to uvedomil),
 • dopyt spĺňal znaky reklamy klamlivej,
 • dopyt spĺňal znaky reklamy skrytej. Takou reklamou sa rozumie najmä reklama, pri ktorej je obtiažne rozlíšiť, či sa jedná o reklamu, hlavne preto, že nie je ako reklama označená,
 • nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi, ďalej nesmie obsahovať akúkoľvek diskrimináciu z dôvodov rasy, pohlavia, národnosti alebo sociálneho pôvodu alebo urážať náboženské alebo národnostné cítenie, ohrozovať všeobecne neprijateľným spôsobom mravnosť, znižovať ľudskú dôstojnosť, obsahovať prvky pornografie, násilia alebo prvky využívajúce motív strachu, nesmie napádať politické presvedčenie;
 • nesmie podporovať správanie poškodzujúce zdravie alebo ohrozujúce bezpečnosť osôb alebo majetku, ako aj konanie poškodzujúce záujmy na ochranu životného prostredia,
 • dopyt nesmie v obsahu zahŕňať priame kontaktné údaje alebo internetový odkaz,
 • dopyty sa nesmú duplikovať, nemožno vložiť dopyt viackrát s rovnakým obsahom i pozmeneným, avšak na rovnaký produkt alebo službu od jedného klienta.

 

V prípade, že užívateľ vloží dopyt do systému prevádzkovateľa, ktorý bude v rozpore s platnými právnymi predpismi a prevádzkovateľovi by v dôsledku tohto konania užívateľa hrozil postih štátnych orgánov alebo by mu týmto konaním vznikla škoda, je užívateľ povinný nahradiť takto vzniknutú škodu vrátane ušlého zisku. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nevhodné či duplicitné dopyty neuverejniť, prípadne upraviť (napr. pri chybnom zaradení dopytu užívateľom do odvetvového indexu, má právo tento dopyt preradiť do odvetvia, do ktorého logicky patrí). Dopyty v rozpore so zákonom č. 147/2001 Z.z. nebudú uverejnené.

 

3. Ochrana osobných údajov

Užívateľ zadaním dopytu do systému na základe zákona č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov potvrdzuje, že súhlasí s použitím údajov uvedených v dopyte, v súlade s účelom „Služieb trhoviska ABC“. Tento súhlas udeľuje na dobu, pokiaľ nebude dopyt z trhoviska zmazaný. Užívateľ môže kedykoľvek požiadať o zmazanie zadaného dopytu. Poskytnuté údaje budú prevádzkovateľom použité len v súlade s účelom služby a budú sprístupnené užívateľom ABC. Užívateľ týmto potvrdzuje, že všetky údaje takto poskytnuté, sú pravdivé.

 

4. Práva a povinnosti poskytovateľa služby

Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať osobné dáta užívateľov, ktoré systém uchováva, žiadnej tretej osobe s výnimkou oficiálnych žiadostí Polície SR a štátnych orgánov oprávnených na vyžiadanie daných informácii v súlade s právnymi predpismi. Všetky dáta, uchovávané v schránke registrovaného užívateľa, sú považované za jeho súkromné a vzťahuje sa na nich ochrana podľa predpisov o telekomunikačnom tajomstve a pod.). Poskytovateľ služby garantuje odoslanie dopytu zdarma do max. 2 pracovných dní od zadania dopytu na trhovisku a vyhradzuje si právo osloviť dopytujúceho za účelom ponúknutia svojej reklamnej služby alebo služby svojho partnera.