Späť na www.abcsk.sk
Niektoré časti stránky sú preložené automatickým prekladačom.
NWD Legal

NWD Legal

Advokátska kancelária so zameraním na bankové, finančné, obchodné, právnických a majetkové právo. Ponúkame erudované právne služby a právne poradenstvo pre súkromné ​​a verejne obchodované spoločnosti. S našimi klientmi budujeme dlhodobý vzťah partnerstva založený na vzájomnej dôvere. Prispôsobíme sa Vašim konkrétnym požiadavkám.


Advokátska kancelária Praha

Advokátska kancelária NWD Legal sa zaoberá bankovým, finančným, obchodným, korporátnym a majetkovým právom. Naša advokátska kancelária Vám ponúka služby erudovaného právneho poradenstva a zastupovanie na vysoko profesionálnej úrovni. [ viac informácií ]

Právne služby pre bankovníctvo, financie a trhy

Poskytujeme právne služby pre bankovníctvo, financie a kapitálové trhy. Naše právne služby sú zamerané na fúzie a akvizície finančných inštitúcií, emisie dlhopisov, akcií i IPO, syndikátové úvery, investičné fondy, rizikové kapitálové investície etc.

Služby v oblasti korporátneho práva

Vykonávame právne služby v oblasti korporátneho práva pre súkromné a verejne obchodované spoločnosti. V oblasti korporátneho práva ponúkame komplexný servis - zakladanie spoločností, správu korporátnych záležitostí, akcionárske dohody a práva, etc.

Právo obchodných spoločností - fúzie, akvizície

Špecializujeme sa na právo obchodných spoločností. Zaistíme akvizície a divestície akcií, organizačných zložiek alebo majetku, fúzie spoločností, transakcie typu LBO a MBO i právne audity - due diligence.

Kontrola fúzií, služby v oblasti súťažného práva

Vykonávame odborné kontroly fúzií pri fúzií. Ponúkame aj služby v oblasti súťažného práva a nekalej súťaže. Zaistíme profesionálne zastupovanie v konaní v súvislosti s ochranou hospodárskej súťaže.

Právne služby v oblasti nehnuteľností

Poskytujeme právne služby v oblasti nákupu a predaja nehnuteľností, nájomných zmlúv pre prenajímateľa a nájomcu, ale aj stavebného práva, konanie o povolení, vecných bremien. Ponúkame právne poradenstvo financovania a rozvoja projektov nehnuteľností.

Telekomunikačné a mediálne právo

Zameriavame sa aj na telekomunikačné a mediálne právo. Venujeme sa riešeniu problematiky telekomunikačného a mediálneho práva, otázok regulácie, financovania telekomunikačných projektov, konania o licenciách a mnoho ďalšieho.

Právo duševného vlastníctva

Zaoberáme sa agendou práva duševného vlastníctva, do ktorého spadajú patenty, ochranné známky, autorské práva, práva priemyselných vzorov, licencie, franchising, sponzorstvo, ochrana dát, softvérové právo a E-commerce.

Zastupovanie pri súdnom a arbitrážnom konaní

Zaistíme profesionálne zastupovanie pri súdnom a arbitrážnom konaní. Kvalitne Vás zastúpime pri obchodných sporoch, arbitráži či zmierovacom konaní.

Konanie o konkurze a vyrovnaní

Medzi oblasti našej právnej praxe patrí aj konkurzné právo. Ponúkame Vám profesionálne právne poradenstvo a zastupovanie pri konaní o konkurze a vyrovnaní.

Poradenstvo a služby v pracovnom práve

Zabezpečujeme komplexné poradenstvo a služby v pracovnom práve. Zameriavame sa na úpravu pracovných vzťahov, platnosti právneho poriadku, spracovaním pravidiel pre zamestnancov a všeobecné právne služby v pracovnom práve legislatívy ČR.

Komplexná správa majetku a investícií

Zaoberáme sa komplexnou správou majetku a investícií vrátane klientského poradenstva. Spracujeme zmluvnú dokumentáciu, dohliadneme nad výkonom správy majetku a investícií a zaistíme zefektívnenie výnosu majetku a investícií.

Zakladanie a správa zvereneckých fondov

Špecializujeme sa na zverenecké fondy - trusty. Zaoberáme sa zakladaním a správou trustových fondov, tvorbou stratégie fondy fondov aj vysporiadaním zvereneckých fondov.

Služby v oblasti správneho práva

Poskytujeme profesionálne služby v oblasti správneho práva. Ponúkame právnu pomoc pri riešení situácií spojených s obstarávaním, či štátnou podporou.

Zakladanie obchodných spoločností

Poskytujeme právnu pomoc pri zakladaní obchodných spoločností vrátane vybavenia všetkých právnych aj administratívnych skutočností. Vybavíme za Vás založenie obchodnej spoločnosti, správu korporátnych záležitostí aj likvidácie obchodných spoločností.


Telekomunikačné a mediálne právo Praha

Špecializujeme sa na telekomunikačné a mediálne právo. Poskytujeme profesionálne poradenstvo a právne služby v problematike regulácie, konštrukcií a financovanie telekomunikačných projektov či v konaní o licenciách. Pre viac informácií navštívte naše ...
Detail ponuky

Právne poradenstvo pre firmy Praha

Naša advokátska kancelária sa zaoberá poskytovaním odborného a erudovaného právneho poradenstva pre firmy najmä v oblasti bankového, finančného, obchodného, korporátneho a majetkového práva. S našimi klientmi budujeme dlhodobý vzťah založený na ...
Detail ponuky

Služby v oblasti pracovného práva

Poskytujeme právne služby v oblasti pracovného práva a problematiky zamestnanosti. Pre Vašu organizáciu spracujeme úpravu pracovných vzťahov vyššieho manažmentu a ostatných kategórií zamestnancov, vypracujeme podmienky zamestnávania a pravidlá pre zamestnancov, ...
Detail ponuky

Ako ku nám