Niektoré časti stránky sú preložené automatickým prekladačom.

KOREJZOVA LEGAL v.o.s.

Základný popis

Poskytujeme komplexný právny a poradenský servis v oblasti ochrany nehmotného majetku. Ponúkame profesionálne zastupovanie v konaní o prihláške vynálezu, úžitkových vzorov, priemyselných vzorov a ochranných známok. Taktiež Vás zastúpime v oblasti spornej agendy, autorskoprávnych sporoch, doménových sporoch a i v rokovaniach proti nekalej súťaži. Spracujeme licenčné zmluvy, franchisingové zmluvy.

Výrobky, činnosti

Zastupovanie v konaní o prihláške vynálezu
Ponúkame služby v oblasti zastupovania v konaní o prihláške vynálezu v ČR a SR prostredníctvom národného patentu. Zabezpečujeme zastupovanie v konaní o prihláške vynálezu i prostredníctvom Európskeho patentu a Medzinárodne patentovej prihlášky PCT.

Registrácia úžitkových vzorov
Venujeme sa zabezpečeniu registrácie úžitkových vzorov v Českej a Slovenskej republike. Komplexne Vás zastúpime v komunikácii s príslušnými úradmi.

Sledovanie platnosti patentov
Zameriavame sa na sledovanie platnosti patentov, úžitkových vzorov a dodatkových osvedčení. Upozorníme na včasné vykonanie platieb poplatkov za predĺženie platnosti patentov.

Zastupovanie v spornom konaní
Poskytujeme profesionálne zastupovanie v spornom konaní - konanie o zrušení patentu, konanie o výmaze úžitkového vzoru, konanie o určenie pôvodcovstva, spolumajiteľstva, spory o odmeny poskytované v súvislosti s vynálezmi a úžitkovými vzormi a pod.

Prihlášky priemyselných vzorov
Komplexne spracujeme prihlášky priemyselných vzorov pre Českú aj Slovenskú republiku a štáty EÚ. U prihlášok priemyselných vzorov zabezpečujeme posúdenie zápisu schopnosti priemyselného vzoru a zatriedenie priemyselného vzoru do Locarnského systému.

Prihlášky ochranných známok
Zabezpečujeme prihlášky ochranných známok pre ČR, SR a štáty EÚ. Ponúkame odborné konzultácie, posúdenie registračnej spôsobilosti ochrannej známky, rešerše v registroch ochranných známok, zatriedenie výrobkov podľa medzinárod. Nicejského triedenia.

Poradenstvo priemyselného a autorského práva
Poskytujeme profesionálne poradenstvo v oblasti priemyselného a autorského práva. Ponúkame služby vypracovania prihlášok patentov a úžitkových vzorov. Vybavíme za Vás kompletnú komunikáciu s príslušnými úradmi.

Sporná agenda
Zaoberáme sa zastupovaním v oblasti spornej agendy. Ponúkame zastupovanie spornej agendy vo veci porušenia práv k ochrannej známke, patentu, úžitkovému a priemyselnému vzoru, v sporoch z nekalej súťaže, autorskoprávnych sporoch a pod.

Rešerše a monitoring priemyselných vzorov
Zabezpečujeme rešerše a monitoring priemyselných vzorov. Zabezpečujeme služby v oblasti ochrany pred napodobovaním priemyselných vzorov.

Oceňovanie ochranných známok
Zameriavame sa na oceňovanie ochranných známok podľa platnej legislatívnej úpravy. Poskytujeme komplexný zákaznícky servis v oblasti ochranných známok.

Licenčné zmluvy
Zaisťujeme kompletný právny servis v oblasti spracovania licenčných zmlúv. Pripravujeme licenčné zmluvy na predmety priemyselného vlastníctva, k autorskému dielu, k právam k databáze, k know - how, k franchisingovej zmluvy aj zmluvy o dielo.

Franchisingové zmluvy
Venujeme sa spracovaniu franchisingovej zmluvy pre konkrétne daný systém. Franchisingové zmluvy zostavíme podľa Vašich požiadaviek a v súlade s platnou legislatívou.

Zastupovanie v autorskoprávnych sporoch
Poskytujeme odborné služby v oblasti zastupovania v autorskoprávnych sporoch. Obstarávame zastupovanie autorov v súdnom aj mimosúdnom konaní a chránime ich práva podľa zákonov o autorských právach.

Ochrana označenia pôvodu
Ponúkame právnu a administratívnu podporu v oblasti ochrany označenia pôvodu. Zabezpečujeme spracovanie a podanie prihlášok označenia pôvodu a prihlášok zemepisných označení.

Monitoring ochranných známok
Vykonávame monitoring ochranných známok. Zaoberáme sa dôkladnou kontrolou prihlášok ochranných známok v príslušnom registri.

Zastupovanie v doménových sporoch
Špecializujeme sa na právne zastupovanie v doménových sporoch pred všeobecnými i rozhodcovskými súdmi. V doménových sporoch poskytujeme komplexné právne poradenstvo a konzultácie.

Ochrana proti nekalej súťaži
Zabezpečujeme služby v oblasti ochrany proti nekalej súťaži. Ponúkame kompletné zastupovanie v rokovaní s porušovateľovom i so súdmi.

Ochrana nehmotného majetku
Poskytujeme právny servis v oblasti ochrany nehmotného majetku. Ochrana nehmotného majetku sa zaoberá vybavením prihlášok a registrácií patentov, úžitkových vzorov, priemyselných vzorov, ochranných známok a pod.

Zápis zmien v registri patentov
Vykonávame zápis zmien v registri patentov. Jedná sa predovšetkým o zmenu názvu alebo adresy, prevod práv alebo zápis licencie.

Rešerše a posúdenie patentovateľnosti
Zabezpečujeme rešerše a posúdenie patentovateľnosti. Zabezpečujeme posúdenie podmienok novosti patentu, spracovanie opisu vynálezu, patentových nárokov, anotácií a výkresov.

Ako ku nám

Späť na www.abcsk.sk